Luxmena: Your Premier LED Lighting Manufacturer from Poland

Luxmena, lovingly crafted in Poland, presents a diverse portfolio of LED lighting solutions tailored to your exacting standards. Our repertoire encompasses linear decorative luminaires, spotlighting marvels, and robust industrial illuminations, all meticulously assembled with precision using components sourced from top-tier global manufacturers. We are devoted to the pursuit of excellence, offering bespoke solutions that seamlessly harmonise with your unique needs. Elevate your lighting experience with Luxmena, where quality marries flexibility. Reach out today to ignite brilliance in your world.


Explore the Luxmena Distinction Today!

See more

Luxmena
Luxmena
Elevating Lighting to a Fine Art

At Luxmena, our team of experts is wholeheartedly committed to delivering the utmost in lighting sophistication. We go above and beyond to curate the perfect lighting configuration, finely tuned to your facility's unique demands and the discerning preferences of your clients. Our profound guidance spans the realms of commerce and technology, ensuring the selection of not just optimal solutions, but also seamlessly integrated control systems. We are masters of crafting bespoke lighting solutions, tailored to specific scenarios, and we stand by your side from the initial installation to the exhilarating system activation.

See more

We design various types of buildings and conduct lighting audits. We offer professional assistance in selecting lighting solutions.

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA

Proponujemy rozwiązania, które zapewniają nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale stanowią również praktyczne rozwiązanie oświetlenia przestrzeni.

QLS QUALIS
QLS QUALIS

Dzięki wyjątkowej elastyczności konfiguracyjnej oprawy QUALIS są uniwersalnym rozwiązaniem dla każdego typu pomieszczeń wewnętrznych.

HBL LONGER
HBL LONGER

Oprawy zaprojektowane specjalnie do oświetlania magazynów wysokiego składowania.

HBT TUNNEL
HBT TUNNEL

Profesjonalny naświetlacz przeznaczony do oświetlania wielkopowierzchniowego. Zbudowany przy wykorzystaniu najwyższej jakości komponentów.

Witness the Brilliance Firsthand

Why merely illuminate when you can transcend? Experience the transformative power of Luxmena's professional lighting solutions. Discover the zenith of expertise and unwavering support for your lighting endeavors. Illuminate your world with Luxmena.

See more

GET IN TOUCH WITH US

Contact for customers and individuals interested in our products and services.

BEMKO - SIEDZIBA GŁÓWNA
BEMKO - SIEDZIBA GŁÓWNA
  • ul. Bocznicowa 13
    05-850 Jawczyce
  • +48 22 732 11 85
BEMKO - ODDZIAŁ KATOWICE
BEMKO - ODDZIAŁ KATOWICE
  • ul. Żelazna 17c
    40-851 Katowice
  • +48 514 600 505

Cały czas szukaj nowych celów. Nawet jeśli jesteś już bogaty, nawet gdy masz ustabilizowaną firmę.

Wciąż pytaj, patrz, szukaj, główkuj, co jeszcze innego można zrobić.

To znakomicie wpływa na twoją psychikę, ale także zabezpiecza przed nagłą katastrofą.

Ray Kroc